topper
 

 

علامه اقـبال لاهــوری

چیـست تا ریـخ؟


فــرد چـون پـیـوند ا یـا مش گسست              شـا نه ا د را ک ا و د نـدا نه ریخـت
قـوم روشـن ا زسـوا د سـرگـذ شـت              خـود شـنا س آ مـد زیا د سر گذ شت
ســــــرگـذ شـت ا و گـرا زیا د ش رود              با ز  ا نـد ر  نـیـستی  گــم  مـیـشـود
نـسخـه ی بـود  تـــــرا ا ی هــوشـمـند              ر بـط ا یـا م  آ مــده  شـیـرا زه  بـنـد
ربـط  ا یـا م  ا سـت مـــــــا را  پـیـرهـن              ســوزنـش  حــفـظ  روا یا ت  کـهـن
چیست تا ریخ ا ی زخود بیگا نه ئی              دا سـتـا نی  قـصه ئی  ا فـسا نه  ئی؟
ا یـن  تــــــــــرا   ا ز خـویـش  آ گه   کـند              آ شـنــا ی  کــــــــا ر  و  مــرد  ره  کــنـد
روح را سـرمـا یه تـا ب ا ست ا یـن              جسم ملت را چواعصا ب ا ست ا ین
هـمچـو خـنجـر بـر فـسا نـت میـزنــد              با ز  بــــــــــــر  روی  جـهـا نـت  مـیــزنـد
وه چه سـا ز جـا ن نـگا ر و د لپذ یر             نـغـمـه هـــــا ی رفــته درتا رش ا سـیر
شعله ا ی ا فـسرده در سـوزش نگـر              د وش درآ غــوش ا مـروزش  نـگـر
شـمع ا وبـخـت ا مـم را کـوکـب ا سـت
روشن ا زوی ا مشب وهم دیشب ا ست
چـشم پـر کا ری که  بـیـنـد رفـته را               پـیـش تـو بـا ز آ فـریـنـد رفــتــه  را
با ده  صـد  سـا له  در  مـیـنا ی  ا و              مـسـتی  پـا ریـنه  در صهــبا ی  ا و
صـید گـیری کـو بـدا م ا نـدر کـشیـد              طـا یـری  کـــز بـوستـا ن مـا پـریـد
ضـبط  کـن تـا ریـخ را پا یـنـده  شـو              ا ز نـفـسها ی  رمـــیده  زنـده  شــو
دوش را  پـیـو ند  بــــا ا مــروز  کـــن              زنـد گی  را مـرغ  د ست آ موز کن
رشـتـه   ا یــــــــــا م   را  آ ور   بـد سـت              ور نـه گـردی روزکوروشب پرست
ســــــــــر زنــد ا ز مـا ضی تـو حـا ل  تـو              خـیـزد ا ز حا ل تو ا سـتـقــبـا ل تـو
مشکـن ا رخـوا هی حیا ت لا زوا ل              رشـتـه مـا ضی زا ستـقـبا ل و حا ل
مـوج ا د را ک تـسلسل زنـــــد گی ا سـت
می کشا ن را شور غلغل زندگی ا ست

 

 
© 1998-2008 Zamani Family all rights reserved